เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
                                  
                                     อัตลักษณ์  : ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมส่งต่อ
                                      
                                     เอกลักษณ์ :ศูนย์แห่งการเรียนรู้