วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                               วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปี 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้คนพิการได้รับการศึกษาทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง