พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

พันธกิจ (Mission)

          1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค

          2. จัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกรูปแบบ

          3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          4. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการให้บริการเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด สำหรับคนพิการที่เหมาะสม

          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง

 

เป้าประสงค์ (Goal Setting)

          1. คนพิการที่รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีพัฒนาการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. ครอบครัวคนพิการและผู้เกี่ยวข้องที่รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

          3. ครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาคนพิการได้        

4. การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา  4  จังหวัดตรัง  มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการ จำเป็นของคนพิการและพื้นที่ให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการศึกษาพิเศษด้วยการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบบริการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษา สำหรับคนพิการ (Transitional Services)  ในจังหวัด

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา