รูปแบบการให้บริการ
รูปแบบการให้บริการ

                                                  รูปแบบการให้บริหาร

                                      ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีรูปแบบการให้บริการ
      1.ให้บริการทางการศึกษาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4
          -แบบประจำ
          -แบบไป-กลับ
      2.ให้บริการทางการศึกษาภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
          -ให้บริการที่หน่วยบริการ แบบไป-กลับ
          -ให้บริการที่บ้านเด็กพิการ