คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
1.นายวินัย  ทองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2.นางหนูเนียน  ดำจุติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
3.นายทศพร  กายจนภมรพัฒน์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
4.นางสาวปราถนา  เพชรหวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.นางมารศรี  จรัสวัฒนาพรรค์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6.นางนุชรี สินศุภฤกษ์ ผู้แทนผู้พิการ กรรมการ
7.นางสาวพิมรรณ  รักษารักษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
8.นายวันชนะชัย  พ่วงคง ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9.นายสมศักดิ์ ชัยมณี       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง        
 กรรมการและเลขานุการ