คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
1.นายวินัย  ทองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2.นางหนูเนียน  ดำจุติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
3.- ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
4.- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.นางมารศรี  จรัสวัฒนาพรรค์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6.นางนุชรี สินศุภฤกษ์ ผู้แทนผู้พิการ กรรมการ
7.นางสาวพิมรรณ  รักษารักษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
8.-ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9.นายสุพล บุญธรรม       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง        
 กรรมการและเลขานุการ