อำเภอกันตัง
อำเภอกันตัง
    
                                                              นางปราณี ช่วยทอง  (087 - 2841709)
                                                  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ    
 
            สถานที่ตั้ง หน่วยบริการกันตัง โรงเรียนบ้านกันตังใต้  หมู่ที่ 2 ตำบลกันตัง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
      - รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16-30 น. 
      - นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 20 คน