อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
                                                                        
 
                                            นางอรพรรณ วรรณโร      นายจักรกฤษ ทองมณี     (091–0278595)

                                                  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                                       
            นางวรรณวิรินทร์ หลักเพชร                                           นางสุภัทรา สิทธิชัย 
          พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง       พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง
   สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
- รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น.
- นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน