อำเภอเมือง
อำเภอเมือง
                                                                        
 
                                            นางอรพรรณ วรรณโร      นายจักรกฤษ ทองมณี    
                                                  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                                       
        นางวรรณวิรินทร์ หลักเพชร                        นางสุภัทรา สิทธิชัย 
          พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง       พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง
   สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
01/09/57
01/09/57
คุณประภา บุญขัน มาบริจาคผ้าห่มให้กับนักเรียนศู์นย์การเรียนเฉพาะความพิการ อ.เมือง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
01/09/57
ขอขอบพระคุณ คุณอฐิษฐาพร ศรีพล และคุณจีราวรรณ คงแก้ว ที่นำของขวัญปีใหม่มามอบให้กับเด็กๆ
01/09/57
วันที่ 6 มกราคม 2559 นายเปล่งแสง ชยันเกียรติ ตัวแทนของสโมสรโรตารีทับเที่ยง เข้าติดตามการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านของนายสมพร หีมเอียด พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ร่วมบริจาคหม้อหุงข้าว สิ่งของที่จำเป็น และนำเสื้อผ้า มาบริจาคให้กับนักเรียนที่ศูนย์ฯ ในโอกาสนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย (ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอเมือง)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมการเเตรียมความพร้อมของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอเมือง
ออกนิเทศโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู บ้านหลังแรกของวันนี้ เด็กหญิงณัฎฐธิดา หงส์ทอง บกพร่องร่างกาย
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2559 เยี่ยมบ้านเด็กชายอติเทพ คงแก้ว บุคคลออทิสทิส
ออกเยี่ยมบ้าน น.ส.กาญจนา ชูเชิดรับ พิการซ้อน
เยี่ยมบ้าน ด.ช.ปวริศ ช่วยขาว บกพร่องสติปัญญา
หลังสุดท้ายสำหรับวันนี้ นายสมพร หีมเอียด พิการซ้อน
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อ.เมือง
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันจันทร์ที่ 27. มิถุนายน 2559