อำเภอปะเหลียน
อำเภอปะเหลียน
                                  
                                     นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ           นางสาวพรพรรณ อาดำ   (098 -0277226)

    
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
 
                                                                                                   
                            
                                       พี่เลี้ยงประจำอำเภอ      พี่เลี้ยงประจำอำเภอ
 
                   สถานที่ตั้งหน่วยบริการปะเหลียน  ที่ตั้ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร  หมู่ที่ 1    อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง
               
                - รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
                - นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 12 คน