อำเภอปะเหลียน
อำเภอปะเหลียน
                                  
                                     นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ           นางสาวพรพรรณ อาดำ       
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
 
                                                                                                   
                            
                                       พี่เลี้ยงประจำอำเภอ      พี่เลี้ยงประจำอำเภอ
 
                   สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านวังเจริญ
                 รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
                 นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน - คน
 
                  -  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ