อำเภอปะเหลียน
อำเภอปะเหลียน
                                  
              นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ               
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ


                                                                                                   
                            
                                       พี่เลี้ยงประจำอำเภอ      พี่เลี้ยงประจำอำเภอ

                   สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านวังเจริญ
                 รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันอังคาร เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
                 นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 8 คน

                  -  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ