อำเภอวังวิเศษ
อำเภอวังวิเศษ
                     
 
                                                               
                                       นางจารุวรรณ พยายาม           นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย   (088-4904197)

                                               ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                  สถานที่ตั้ง หน่วยบริการวังวิเศษ ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลวังวิเศษ(หลังเก่า)  ถนน. เพชรเกษม  ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง
             
              -รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
              -นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน