อำเภอวังวิเศษ
อำเภอวังวิเศษ
                     
 
                                                               
                                       นางจารุวรรณ พยายาม           นางขวัญเนตร ลพพึ่งชู
                                               ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                  สถานที่ตั้ง เทศบาลวังวิเศษ (ศูนย์ OTOP)
              รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
              นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 5 คน