อำเภอห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด
           
                                                                      นางสาวรุสนีย์ สมานคาน   
 
                                                            ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
 
 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอ                พี่เลี้ยงประจำอำเภอ
 
                     สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลห้วยยอด
              รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น.-1ุ6.30 น. 
              นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน - คน