อำเภอห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด
                             
                                                          นางสาวรุสนีย์ สมานคาน      นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย
 
                                                            ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
 
 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอ                พี่เลี้ยงประจำอำเภอ
 
                     สถานที่ตั้ง หน่วยบริการห้วยยอด ที่ตั้ง  เลขที่ 6 ถนนสนามกีฬา  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
              - รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น.-1ุ6.30 น. 
              - นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 20 คน