อำเภอห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด
                              
                                                   นางพิมพ์พรรณ จันทพันธ์           นางสาวรุสนีย์ สมานคาน   
 
                                                            ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
 
 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอ                พี่เลี้ยงประจำอำเภอ
 
                     สถานที่ตั้ง เทศบาลตำบลห้วยยอด
              รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น.-15.10 น. 
              นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน - คน