อำเภอหาดสำราญ
อำเภอหาดสำราญ
                                   
              นายชาติกล้า จันทพันธ์               นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกต
                                                           ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                        สถานที่ตั้ง -
                    รูปแบบการรับบริการ -
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน - คน