อำเภอนาโยง
อำเภอนาโยง
                             
                                                       นายธันวา สิงห์อินทร์             นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์
    ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                        สถานที่ตั้ง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์
                    รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี   เวลา 13.00 น.-16.30 น.
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน - คน