อำเภอสิเกา
อำเภอสิเกา

                                                                                                  
                                           นางสาวสุพรรษา ใหม่สวัสดิ์           นางสาวขวัญเนตร ลพพึ่งชู   (089-0093044)
                                                          ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
  
                                                                       นางพรทิพย์ พงค์แพทย์ 
                                                                     พี่เลี้ยงประจำอำเภอวังวิเศษ
 
                        สถานที่ตั้ง หน่วยบริการสิเกา ที่ตั้ง  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  หมู่ที่ 1ตำบลบ่อหิน  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
                    รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น.-16.30 น.
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน 10 คน