อำเภอสิเกา
อำเภอสิเกา

                                                                                   
      นางสาวสุพรรษา ใหม่สวัสดิ์ 
                                                          ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
  
                                                                       นางพรทิพย์ พงค์แพทย์ 
                                                                     พี่เลี้ยงประจำอำเภอวังวิเศษ
 
                        สถานที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน 
                    รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30 น.-16.30 น.
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน 6 คน

บรรยากาศเดือนมีนาคม 2559 ของศูนย์เฉพาะความพิการอำเภอสิเกา
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์เฉพาะความพิการอำเภอสิเกา
การจัดการเรียนการสอนของศูนย์เฉพาะความพิการอำเภอสิเกา