ทำเนียบบุคลากร

นายสุพล บุญธรรม
ผู้อำนวยการ

นางมนตรี รัตนมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอังสนา มากมูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี
ครู

-

นางสาวพรศิริ ศรีไตรรัตน์
ครู

นายสมชัย ช่วยทอง
ครู

นายชาติกล้า จันทพันธ์
ครู

นางสาวพิมพรรณ รักษารักษ์
ครู

นางสาวสุพรรษา ใหม่สวัสดิ์
ครู

นางสาวรุสนีย์ รอเกตุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ อาดำ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดา คงแดง
พนักงานราชการ

นายจักรกฤษ ทองมณี
พนักงานราชการ

นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกตุ
พนักงานราชการ

นางสาวเบ็ญจลักษณ์ บุญขัน
พนักงานราชการ

นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์
พนักงานราชการ

นางสาววารุณี ตรุรักษ์
พนักงานราชการ

นายประทีป ปานมาศ
พนักงานราชการ

นางปราณี ช่วยทอง
พนักงานราชการ

นางอรพรรณ วรรณโร
พนักงานราชการ

นายธันวา สิงห์อินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่น
พนักงานพิมพ์เบรลล์

นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตร
พนักงานราชการ

นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ มิตสุวรรณ
พนักงานราชการ

นางสาวนงนาจ ศรีนคร
คนครัว

นางสาวเพ็ญนภา อาษาพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นางกนกกร ขวัญเพ็ชร์
พนักงานธุรการ

นายภานุวัฒน์ อั้นทอง
พนักงานขับรถ

นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาแอเสาะ เจะสิ
ครูอัตราจ้าง