เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/คุณธรรม
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คุณธรรม
                                  
อัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
"มารยาทดี มีน้าใจ"

 
เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
"ศูนย์แห่งการเรียนรู้"

คุณธรรมอัตลักษณ์
“ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ตรงเวลา รู้หน้าที่”