ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 291) 15 ม.ค. 61
ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 73) 12 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 318) 27 ธ.ค. 60
ประกาศเรื่องการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว (อ่าน 184) 16 พ.ย. 60
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 279) 17 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 486) 12 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กพิการเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 284) 09 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 394) 06 ต.ค. 60
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 810) 21 ก.ย. 60
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ศกศ.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 214) 06 ก.ย. 60
โครงการนิเทศติดตามผลพัฒนาการเด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (อ่าน 142) 23 ส.ค. 60
ตารางอบรมโครงการ สร้างขวัญแบ่งปันพลังใจให้โอกาสคนพิการในชุมชนฯ (อ่าน 158) 23 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซมระบบท่อน้ำดี-ระบบท่อน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล (อ่าน 138) 23 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผู้พิการให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 140) 19 ส.ค. 60
ประกาศ เรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560 (อ่าน 144) 08 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 118) 08 ส.ค. 60
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 94) 08 ส.ค. 60
บทคัดย่อ เรื่องการวิจัย การศึกษาความสามารถในการคลานโดยใช้ชุดฝึกคลานสาหรับเด็ก (อ่าน 113) 04 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 243) 27 ก.ค. 60
ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 303) 24 ก.ค. 60
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 316) 18 ก.ค. 60
ประกาศเรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 236) 11 ก.ค. 60
หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อ่าน 170) 04 ก.ค. 60
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 (อ่าน 174) 08 มิ.ย. 60
ขอขอบคุณ คุณนิชกานต์ นุ้ยน้ำวงษ์ พร้อมคณะ ที่มาจัดกิจกรรม ฯ (อ่าน 147) 07 มิ.ย. 60
ขอขอบคุณ ศาลเจ้า ตาพราน หน้าทอง ก๋งกวนอู กะช่อง และครู นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง (อ่าน 150) 06 มิ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 289) 23 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 303) 20 มี.ค. 60
ประกาศเรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 218) 10 มี.ค. 60
ประกาศเรื่องผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 290) 10 มี.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 202) 08 มี.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 398) 02 มี.ค. 60
(อ่าน 255) 25 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน 330) 10 ม.ค. 60
คำขวัญเนื่องในวันครู (ครั้งที่ 61) พุทธศักราช 2560 (อ่าน 195) 31 ธ.ค. 59
ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศ การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 243) 07 ธ.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ (อ่าน 254) 01 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 209) 18 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 273) 18 พ.ย. 59
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการฯ (อ่าน 318) 18 ต.ค. 59