คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
1.นายวินัย  ทองรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2.นางหนูเนียน  ดำจุติ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
3.นายลิ้ม  หลีแอบ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
4.นายมนตรี สังขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.นางมารศรี  จรัสวัฒนาพรรค์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
6.นางนุชรี สินศุภฤกษ์ ผู้แทนผู้พิการ กรรมการ
7.นางสาวพิมรรณ  จันทพันธ์ ผู้แทนครู กรรมการ
8.พระราชวรากร (สงบ วรเสรี ป.ธ.๗) ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
9.นายสุพล บุญธรรม       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง        
 กรรมการและเลขานุการ