งานประกันคุณภาพ ศกศ.4
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.32 KB
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.52 KB
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.19 KB
ประกาศ เรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.79 KB