พนักงานราชการ

นางปราณี ช่วยทอง
พนักงานราชการ

นางอรพรรณ วรรณโร
พนักงานราชการ

นายประทีป ปานมาศ
พนักงานราชการ

นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์
พนักงานราชการ

นางสาววารุณี ตรุรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณ อาดำ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดา คงแดง
พนักงานราชการ

-
พนักงานราชการ

นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกต
พนักงานราชการ

-
พนักงานราชการ

นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
พนักงานราชการ

นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตร
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ มิตสุวรรณ
พนักงานราชการ

นายจักรกฤษ ทองมณี
พนักงานราชการ

นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่น
พนักงานราชการ/พนักงานพิมพ์เบรลล์

นางสาวนงนาจ ศรีนคร
พนักงานราชการ/คนครัว

นางศิริพร มัยรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย
พนักงานราชการ