พนักงานราชการ

นางอรพรรณ วรรณโร
พนักงานราชการ

นายมนเดช หมิดทองคำ
พนักงานราชการ

นางนงนาจ ทองรอด
พนักงานราชการ/คนครัว

นางสาวจุฑามาศ แก้วลาย
พนักงานราชการ

นางสาวเนตรนภา ไพโรจน์
พนักงานราชการ

นางสาวสุนทรี เมืองน้อย
พนักงานราชการ

นายธรรมสรณ์ หมัดอาหลี
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐธิชา รอดอ่อน
พนักงานราชการ

นางสาวสุพัตรา มากแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวอัญชนา ปุรินทราภิบาล
พนักงานราชการ

นางสาวนาฎนรี รอดอ่อน
พนักงานราชการ

นางสาวโกมลชนก ชูจิตร
พนักงานราชการ

นางธรรญธร สุวรรณทวี
พนักงานราชการ

นางสาวนิติการณ์ เอียดช่วย
พนักงานราชการ

นายวันชัย ผลหิรัญ
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง กรรณิการ์ รักแก้ว
พนักงานพิมพ์เบรลล์