พนักงานราชการ

นางปราณี ช่วยทอง
พนักงานราชการ

นางอรพรรณ วรรณโร
พนักงานราชการ

นายประทีป ปานมาศ
พนักงานราชการ

นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์
พนักงานราชการ

นางสาววารุณี ตรุรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพรพรรณ อาดำ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดา คงแดง
พนักงานราชการ

นางเบ็ญจลักษณ์ บุญขัน
พนักงานราชการ

นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกต
พนักงานราชการ

นายธันวา สิงห์อินทร์
พนักงานราชการ

นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
พนักงานราชการ

นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตร
พนักงานราชการ

นางสาวเสาวลักษณ์ มิตสุวรรณ
พนักงานราชการ

นายจักรกฤษ ทองมณี
พนักงานราชการ

นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่น
พนักงานราชการ/พนักงานพิมพ์เบรลล์

นางสาวนงนาจ ศรีนคร
พนักงานราชการ/คนครัว

นางศิริพร มัยรัตน์
พนักงานราชการ

นางจุฑามาศ แก้วลาย
พนักงานราชการ