คณะผู้บริหาร

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

นางสาวอังสนา มากมูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา