พี่เลี้ยงประจำอำเภอ


-


พี่เลี้ยงประจำอำเภอนาโยง

นางเรณู เอียดชะตา
พี่เลี้ยงประจำย่านตาขาว

-
พี่เลี้ยงประจำอำเภอวังวิเศษ


พี่เลี้ยงประจำอำเภอสิเกา


พี่เลี้ยงประจำอำเภอปะเหลียน


พี่เลี้ยงประจำย่านตาขาวอำเภอกันตัง


พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด


พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด


พี่เลี้ยงประจำอำเภอหาดสำราญ

นางสุภัทรา สิทธิชัย
พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง

นางวรรณวิรินทร์ หลักเพชร
พี่เลี้ยงประจำอำเภอเมือง

-
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

-
พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด