พี่เลี้ยงประจำอำเภอ

นางสาวจิราวดี จันทร์ทอง
พี่เลี้ยงประจำอำเภอปะเหลียน

นางวุฐิตา รองเดช
พี่เลี้ยงประจำอำเภอปะเหลียน

นางณุวรรณา วีระสุข
พี่เลี้ยงประจำอำเภอรัษฎา

นางสาวอภิษฐา กาลมุล
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

นางสาวสิรินดา เกื้อรอด
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

นางสาวนวลสิริ สุทธินนท์
พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง

นางสาวศศินา บุญญา
พี่เลี้ยงประจำอำเภอสิเกา

นางสาวสวรส ชนาธิป
พี่เลี้ยงประจำอำเภอสิเกา

นางสาวพัชรี คงเฝือ
พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด

นางศิริขวัญ พุททอง
พี่เลี้ยงประจำอำเภอห้วยยอด

นางเรณู เอียดชะตา
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว

นางปรมตา สิงห์แก้ว
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว