รูปแบบการให้บริการ
รูปแบบการให้บริการ

                                                  รูปแบบการให้บริการ

                               ประเภทการให้บริการทางการศึกษา

                       1) การให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ
                       2) การให้บริการนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
                            - การให้บริการที่บ้าน
                            - การให้บริการที่หน่วยบริการ