หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร
                                                                             หลักสูตรสถานศึกษา
   1 ชื่อหลักสูตร
    หลักสูตรสถานศึกษาสาหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังพุทธศักราช 2560
         1.2 จุดหมายของหลักสูตร
              มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคลและส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้มีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล พร้อมส่งต่อ
         1.3 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2560
          1.3.1 ทักษะการเรียนรู้
              1) กลุ่มทักษะพื้นฐาน เป็นทักษะที่จาเป็นในการพัฒนาเด็กพิการมีทั้งหมด 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
              2) กลุ่มทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจาเป็นอื่นๆ ได้แก่ ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็ก ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กออทิสติก ทักษะจาเป็นเฉพาะสาหรับเด็กพิการซ้อน ทักษะการดารงชีวิต กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม
           1.3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ตามประเภท และสภาพความพิการ ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนามาปรับใช้และดาเนินการในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือการบูรณาการกิจกรรม เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
            1.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเปูาหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่
หลักสูตรกาหนด
ประเภทการให้บริการทางการศึกษา
   1) การให้บริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ
   2) การให้บริการนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ
    - การให้บริการที่บ้าน
    - การให้บริการที่หน่วยบริการ