ประวัติการก่อสร้าง/ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

 ในระยะแรกหลังจากการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๒  ศูนย์การศึกษาพิเศษ         เขตการศึกษา ๔  ใช้ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓  หมู่ที่ ๒  ตำบล     ป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

ต่อมา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔ โดยกองการศึกษาเพื่อคนพิการ  กรมสามัญศึกษา          ได้ประสานการขอใช้ที่ดินโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น จำนวน ๔๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าก่อสร้าง) เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมแบบพิเศษและอาคารประกอบต่าง ๆ  ดังนี้

๑.      อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนร่วมแบบพิเศษ                               จำนวน  ๑  หลัง

๒.      ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียนแบบ ๖ ที่/๒๗                                    จำนวน  ๒  หลัง

๓.      โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน                                       จำนวน  ๒  หลัง

๔.      โรงหุงต้มอาหารแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์                           จำนวน  ๑  หลัง

๕.      อาคารพยาบาล                                                                 จำนวน  ๑  หลัง

๖.      บ้านพักครูแบบแฟลต ๘ หน่วย  พร้อมครุภัณฑ์                               จำนวน  ๑  หลัง

๗.      บ้านพักครู แบบ ๒๐๗                                                         จำนวน  ๑  หลัง

๘.      หอนอนนักเรียน ๓๘  พร้อมครุภัณฑ์                                          จำนวน  ๑  หลัง

๙.      บ้านพักภารโรง แบบแฟลต ๔ หน่วย                                          จำนวน  ๑  หลัง

ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  และได้ทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในรายการต่อไปนี้

๑.      หอถังประปา ค.ส.ล. แบบ ๑๘/๑๒ [มาตรฐานกรมสามัญศึกษา]                จำนวน  ๑  ชุด

๒.      บ่อกรองน้ำผสมอากาศ (แบบ ก) [มาตรฐานกรมสามัญศึกษา]                  จำนวน  ๑  ชุด

๓.      เสาธง  สูง ๑๒ เมตร [มาตรฐานกรมสามัญศึกษา]                                จำนวน  ๑  เสา

๔.      ถนนแบบ ค.ส.ล. ๐.๑๒ x x ๑,๐๐๐ เมตร [มาตรฐานกรมสามัญศึกษา]     ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร

๕.      รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี [มาตรฐานกรมสามัญศึกษา]                       ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้รับจัดสรร

งบประมาณ  และได้ทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในรายการต่อไปนี้

๑.      รั้วมาตรฐานแบบทึบ                                                           ยาว  ๔๙๘.๑๑  เมตร

๒.      ซุ้มประตู ป้ายชื่อ และป้อมยาม                                                จำนวน  ๑  ชุด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้รับจัดสรร

งบประมาณ และปรับปรุงโรงอาบน้ำนักเรียนหญิง แบบมาตรฐาน ซึ่งสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน

๑ หลัง เป็นบ้านพักเด็กพิการ จำนวน ๑ หลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้รับเงินบริจาค

และทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในรายการต่อไปนี้

๑.      หลังคาคลุมทางเดิน                                                             ยาว  ๑๐๙  เมตร

๒.      ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป                                                  จำนวน  ๑  หลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖  ได้ทำการก่อสร้างหอถังน้ำบาดาล

พร้อมเครื่องกรองน้ำ และโรงบรรจุน้ำดื่ม  จำนวน ๑ ชุด  ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘_  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้รับจัดสรร

งบประมาณ  และได้ทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมในรายการต่อไปนี้

๑.      โรงจอดรถยนต์ (๑๒ คัน)                                                                จำนวน  ๑  หลัง

 

ปัจจุบัน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓  หมู่ที่ ๔  ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

 

แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


          บริเวณใกล้เคียงโดยรอบศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา ๔  จังหวัดตรัง  ได้แก่   

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ศูนย์ตรัง 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓ 

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ถนนบ้านควน - ควนตอ 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ที่ดินของเอกชน 

วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ในจังหวัด

                   ๘.  ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่

รายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยนับ

จำนวน

หมายเหตุ

 1

อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

หลัง

1

 

 2

โรงหุงต้มแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

หลัง

1

 

 3

หอนอนนักเรียน 38 พร้อมครุภัณฑ์

หลัง

1

 

 4

โรงอาบน้ำแบบมาตรฐานนักเรียน

หลัง

2

 

 5

ห้องน้ำ-ส้วมแบบ6 ที่/27

หลัง

1

 

 6

อาคารพยาบาลแบบมาตรฐาน

หลัง

1

 

 7

บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย

หลัง

1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
23 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
Tel: 0-7550-1192 Fax: 0-7550-1191
Email: Specialedu4trg@hotmail.com Facebook: http://gg.gg/special4trang