บุคลากรอื่นๆ

นางกนกกร ขวัญเพ็ชร์
พนักงานธุรการ

นายธีรยุทธ หนูวงศ์
ยาม

นายอัษฎาวุธ เส็นฤทธิ์
พนักงานขับรถ