พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมบูรณ์ จันแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางฉันทนา ก้งจี่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวบุษบัน เยาตัก
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรพรรณ คำรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชไมพร แสงแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมณฑล คังฆะมโณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวลภัสรดา สินเธียร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสิริรักษ์ ทองรอด
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอัทธิชัย มีสุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอภิชัย แก้วมี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีรพงษ์ คงวัน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระพงษ์ ปาระณะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจิระนันท์ กล่อมพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ