พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวแก้วใจ เยี่ยมรัมย์
พี่เลี้ยง

นางสมบูรณ์ จันแก้ว
พี่เลี้ยง

นางสาวนันทรัตน์ รัตนะ
พี่เลี้ยง

นายบันลือศักดิ์ ขวัญเพ็ชร์
พี่เลี้ยง

นายสมคิด ถนอมใจ
พี่เลี้ยง

นายสมพงศ์ รอดไกร
พี่เลี้ยง

นางสาวกนกวรรณ จันเพ็ชร
พี่เลี้ยง

นางฉันทนา ก้งจี่
พี่เลี้ยง

นายอนันต์ จันทร์ประกอบ
พี่เลี้ยง

นางสาวพรพรรณ คำรณ
พี่เลี้ยง

นางสาวชไมพร แสงแก้ว
พี่เลี้ยง

นางวิชิดา สินไชย
พี่เลี้ยง