พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมบูรณ์ จันแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนันทรัตน์ รัตนะ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายบันลือศักดิ์ ขวัญเพ็ชร์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายปราชญ์ จันทร์สุข
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

-
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกนกวรรณ จันเพ็ชร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางฉันทนา ก้งจี่
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววรรณวิรินทร์ หลักเพชร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรพรรณ คำรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวชไมพร แสงแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมณฑา คังฆะมโณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธีรนุช เมืองน้อย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ