พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวแก้วใจ เยี่ยมรัมย์
พี่เลี้ยง

นางสมบูรณ์ จันแก้ว
พี่เลี้ยง

นางสาวนันทรัตน์ รัตนะ
พี่เลี้ยง

นายบันลือศักดิ์ ขวัญเพ็ชร์
พี่เลี้ยง

นายปราชญ์ จันทร์สุข
พี่เลี้ยง

-
พี่เลี้ยง

นางสาวกนกวรรณ จันเพ็ชร
พี่เลี้ยง

นางฉันทนา ก้งจี่
พี่เลี้ยง

-
พี่เลี้ยง

นางสาวพรพรรณ คำรณ
พี่เลี้ยง

นางสาวชไมพร แสงแก้ว
พี่เลี้ยง

นางวิชิดา สินไชย
พี่เลี้ยง