วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                               วิสัยทัศน์ (Vision)

                 “เป็นองค์กรที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม”

คำนิยามวิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง สามารถเพิ่มโอกาสให้คนพิการในเขตพื้นที่บริการได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาและจัดการศึกษาสาหรับคนพิการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม ของทุกฝุาย ดังนี้
    1.เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
โอกาสทางการศึกษา หมายถึง การให้โอกาส ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กพิการ ในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น
     2.คุณภาพ
        2.1 คุณภาพผู้เรียน
           1) ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่แสดงออกถึง ความรูความสามารถทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
           2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
           3) ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริมความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
     2.2 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
           1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีหลักสูตรที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการ แต่ละประเภท
           2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
           3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีกระบวนการวัดผล การตรวจสอบ และประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
           4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดสื่อเทคโนโลยี สื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
           5) ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับการช่วยเหลือให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
    2.3 คุณภาพการบริหารจัดการ
           1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
           2) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
           3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้ ที่สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กพิการอย่างเหมาะสม