วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 “องค์กรแห่งคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”


คำนิยามวิสัยทัศน์

       เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หมายถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง สามารถ พัฒนาผู้เรียน ครู กระบวนการบริหารและการจัดการ และสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อน ผ่านนวัตกรรม ดังนี้
1. คุณภาพของผู้เรียน
    1.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการศึกษาด้านอาชีพเฉพาะบุคคล (IOP)
    1.2 ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน (ITP) หรือส่งต่อเข้าสู่ การศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา
    1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
    1.4 ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น หรือแสดงออกที่ส่งเสริม ความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 1.5 ผู้เรียนได้รับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยนวัตกรรม
2. คุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
    2.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล ด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม
    2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน ตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
    2.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
    2.4 ยกระดับกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้วยนวัตกรรม
3. คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน
    3.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับ การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ผ่านแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการจัดการศึกษา ด้านอาชีพเฉพาะบุคคล (IOP)
    3.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงได้เหมาะสมกับ ศักยภาพของผู้เรียน
    3.3 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
    3.4 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
    3.5 ครูมีการพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการจัดทำวิจัย และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง