ข้าราชการ

นายสมชัย ช่วยทอง
ครู คศ.2

นางพิมพรรณ จันทพันธ์
ครู คศ.2

นางสาววารุณี ตรุรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายชาติกล้า จันทพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสุทิศา ปานด่วน
ครู คศ.2

นางศิรินันท์ จุ้ยมอด
ครู คศ.2

นางจารุวรรณ พรหมด้วง
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ
ครู คศ.1

นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย
ครู คศ.1

นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ
ครู คศ.1

นางจิราภรณ์ ถำวาปี
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย เกื้อสุด
ครู คศ.1

นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
ครู คศ.1

นางสาวกัญจน์จิรา การิกาญจน์
ครู คศ.1

นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา เกื้อสุข
ครู คศ.1

นายจักรกฤษ ทองมณี
ครู คศ.1

นางสาวกิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิ
ครู คศ.1

นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางฮูด้า ยีริง
ครูผู้ช่วย

นายประทีป ปานมาศ
ครูผู้ช่วย

นายธันวา สิงห์อินทร์
ครู คศ.1

นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอโณทัย ณ พิบูล
ครูผู้ช่วย