พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ
   1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
   2. จัดการศึกษาสาหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
   4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
   5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
   1. คนพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
   2. คนพิการที่รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ
   3. ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
   4. ผู้บริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาคนพิการได้
   5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
   กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
   กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาสาหรับคนพิการในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความต้องการจาเป็นของคนพิการอย่างมีคุณภาพ
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สาหรับคนพิการ
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรัง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้
   กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล