พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พันธกิจ
    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ให้มี สมรรถนะในการจัดการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม
    2. พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียน
    3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
    5. สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมสำหรับเด็กพิการในจังหวัด
เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
    2. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
    3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ สมรรถนะ ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
    4. ผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
    5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
    6. มีภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดตรัง
กลยุทธ์
    กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการกระจายอำนาจและการ มีส่วนร่วม
    กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสให้เด็กพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
    กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถนะ มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิชาชีพ
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ด้วยนวัตกรรม
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้