การรับสมัคร/คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
การรับสมัคร/คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
การรับสมัคร
     ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีความบกพร่องมาขอรับบริการ ตลอดปีการศึกษา
ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้ขอรับบริการ
    1.เป็นผู้ที่มีความบกพร่อง ดังนี้ คือ
       บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด ตาเลือนลาง)
        - บกพร่องทางสติปัญญา
        - บกพร่องทางการได้ยิน (หนูหนวก หูตึง )
        - บกพร่องทางร่างกาย (แขน ขา ลำตัวและการเคลื่อนไหว) หรือสุขภาพ
        - บกพร่องทางพฤติกรรม และอารามณ์
        - บกพร่องทางการเรียนรู้
        - บกพร่องทางด้านการพูด และภาษา
        - บุคคลออทิสติก
        - พิการซ้อน
    2. เป็นผู้พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
    3. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดตรัง

หลักฐานการรับสมัคร
   1.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน)
   2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ปกครอง)
   3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
   4.สำเนาสูติบัตร
   5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
   6.สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาล