ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
ข่าวศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังจัดกิจกรรมทำกระทงร่วมกับผู้ปกครอง

    
                                                              นางปราณี ช่วยทอง 
                                                  ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ    
            สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลวังวน
     รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.30 น.-16-30 น. 
     นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 16 คน   เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังจัดกิจกรรมทำกระทงร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
    เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 บริษัท. ทีเอ็ด. เค ฟาร์ม จำกัด. มาบริจาคอุปกรณ์. เครื่องเขียนและเลี้ยงอาหารกลางวันที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ
บริษัท. ทีเอ็ด. เค ฟาร์ม จำกัด มาบริจาคอุปกรณ์
บริษัท. ทีเอ็ด. เค ฟาร์ม จำกัด มาบริจาคอุปกรณ์
กิจกรรมศูนย์การเรีนรรู้อำเภอกันตัง(วังวน นาเกลือ)
กิจกรรมศูนย์การเรีนรรู้อำเภอกันตัง(วังวน นาเกลือ)
กิจกรรมศูนย์การเรีนรรู้อำเภอกันตัง(วังวน นาเกลือ)
กิจกรรมศูนย์การเรีนรรู้อำเภอกันตัง(วังวน นาเกลือ)
กิจกรรมศูนย์การเรีนรรู้อำเภอกันตัง(วังวน นาเกลือ)
วันที่14 ธันวาคม 2558 คุณผ้องและน้องปู. ได้นำขนมและนมมาเลี้ยงน้องๆ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบล วังวน
วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 โรงพยาบาลกันตัง ได้มา. บริจาคขนม และนม พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฝึกการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ปกครองและพี่เลี้ยง ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลวังวน อำเภอกันตัง
วันพฤหัสบดี ที่21ธันวาคม 2559 ทางโรงพยาบาลกันตัง แผนกกายภาพบำบัด ได้ลงพื้นที่พร้อมกับพี่เลี้ยงประจำอำเภอเพื่อฝึกกายภาพบำบัดและแนะนำผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่บ้าน จำนวน 2คน
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลวังวน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 โดยฝึกกายบริหารในตอนเช้า ฝึกนักเรียนเป็นรายบุคคล และนำนักเรียนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
นที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลกันตังแผนกกายภาพบำบัดลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยง ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอกันตัง
นที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลกันตังแผนกกายภาพบำบัดลงพื้นที่ร่วมกับพี่เลี้ยง ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอกันตัง
16/06/59กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง ในทักษะเตรียมความพร้อมวิชาการ
16/06/59
16/06/59
ภาพที่1กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์นาเกลือ ในวันจันทร์ที่20 มิย. 59
ภาพที่2 กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์นาเกลือ
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์นาเกลือ 06/07/59
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์นาเกลือ 06/07/59
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์นาเกลือ 06/07/59
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวสิรินดา เกื้อรอด พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง ได้ออก ให้บริการฟื้นฟูนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยแนะนำอุปกรณ์ในการฝึกให้กับผู้ปกครอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตังได้แนะนำการใช้สื่อให้กับผู้ปกครอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตังได้แนะนำการใช้สื่อให้กับผู้ปกครอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตังได้แนะนำการใช้สื่อให้กับผู้ปกครอง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นางสาวสิรินดา เกื้อรอด พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง ได้ออก ให้บริการฟื้นฟูนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยแนะนำอุปกรณ์ในการฝึกให้กับผู้ปกครอง
กิจกรรมฟื้นฟูนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
กิจกรรมฟื้นฟูนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
กิจกรรมฟื้นฟูนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ในทักษะเตรียมความพร้อมทางวิชาการ
วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2559 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ - กายบริหาร - นั่งสมาธิ - ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมวิชาการและกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่ว
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกทักษะเตรียมความพร้อมวิชาการ
วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมกายบริหาร
วันอังคารที่26 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมนั่งสมาธิ
26/07/59 ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมวิชาการและกล้ามเนื้อมัดเล็ก โ
วันพุธ ที่27 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - เตรียมความพร้อมทักษะวิชาการ - เตรียมความพร้อมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก
กิจกรรมทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการปั้นดินน้ำมันและกรอกนำ้ใส่ขวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม2559 นางสาวสิรินดา เกื้อรอด พี่เลี้ยงประจำอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ออกให้บริการฟื้นฟูนักเรียนที่บ้านโดยเน้นในทักษะเตรัยมความพร้อมวิชาการ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง และยังแนะนำผ
กิจกรรมการเรียนการสอนของวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1430 ครั้ง