ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
วิพากษ์ (ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2565
วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมการวิพากษ์ (ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2565 ภายใต้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พุทธศักราช 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
2. นางฉีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
3. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,09:57   อ่าน 14 ครั้ง