ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ (อ่าน 12) 06 ก.ย. 62
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน (อ่าน 13) 30 ส.ค. 62
โครงการ "การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ (อ่าน 7) 29 ส.ค. 62
อบรมโครงการ "สำรวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับชุมชน" (อ่าน 9) 26 ส.ค. 62
โครงการการบริหารลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา (อ่าน 19) 23 ส.ค. 62
กิจกรรมค่ายผู้ปกครอง (One day camp) (อ่าน 20) 06 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒ (อ่าน 18) 28 ก.ค. 62
จัดกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (ในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ) (อ่าน 34) 28 ก.ค. 62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 21) 16 ก.ค. 62
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) (อ่าน 137) 25 มิ.ย. 62
โครงการการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ (อ่าน 141) 20 มิ.ย. 62
การอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาอนุชน (อ่าน 149) 15 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 91) 14 มิ.ย. 62
โครงการ "อาชีพดี ชีวีมีสุข" (อ่าน 120) 14 มิ.ย. 62
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 172) 04 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 106) 17 พ.ค. 62
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT (อ่าน 113) 10 พ.ค. 62
อบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชน (อ่าน 165) 02 เม.ย. 62
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งต่อ (Transfer) / เปลี่ยนผ่าน (Transition) (อ่าน 157) 02 เม.ย. 62
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 178) 01 เม.ย. 62
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย) (อ่าน 128) 01 เม.ย. 62
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 233) 15 มี.ค. 62
โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 170) 06 ก.พ. 62
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 212) 11 ม.ค. 62
กิจกรรม"ออกปากเก็บข้าว" ณ แปลงทดลองการปลูกข้าว โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ (อ่าน 216) 14 ธ.ค. 61
มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย(ประเทศไทย) มอบเก้าอี้ล้อเข็น (อ่าน 259) 07 ธ.ค. 61
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 324) 23 พ.ย. 61
นักศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังศึกษาดูงาน (อ่าน 395) 22 พ.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 369) 09 ส.ค. 61
โครงการอบรมคัดกรองเบื้องต้น การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึก (อ่าน 387) 29 มิ.ย. 61
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256 (อ่าน 388) 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 (อ่าน 441) 14 มิ.ย. 61
อบรมการสร้างความเข้าใจและร่วมมือการจัดระบบบริการเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาสำหรับคนพิการ (อ่าน 392) 08 พ.ค. 61
โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 377) 05 พ.ค. 61
การอบรมการวัดผลและประเมินผล (อ่าน 379) 01 พ.ค. 61
ครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน.... (อ่าน 517) 14 มี.ค. 61
โครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง (อ่าน 285) 11 มี.ค. 61
โครงการเปลี่ยนผ่านนักเรียนร่วมชั้น ป.6 (อ่าน 399) 06 มี.ค. 61
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (อ่าน 405) 26 ก.พ. 61
กิจกรรม Sport for happiness (อ่าน 410) 22 ก.พ. 61