ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน (อำเภอนาโยงและอำเภอสิเกา) เพื่อประเมินบริบทสภาพแวดล้อมและสภาพความพิการของเด็กนักเรียน (อ่าน 337) 23 ม.ค. 65
เข้ารับการประเมินความพร้อมสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา (อ่าน 379) 23 ม.ค. 65
รับมอบเงินบริจาค จากกลุ่มโครงงาน “เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำพาชีวิตอุทิศต่อสังคม” (อ่าน 128) 19 ม.ค. 65
งานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง (อ่าน 430) 17 ม.ค. 65
ส่งมอบทุนการศึกษา และของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน (อ่าน 390) 17 ม.ค. 65
กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 137) 17 ม.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ประจำปี 2565 (อ่าน 137) 17 ม.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2565 (อ่าน 98) 17 ม.ค. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 91) 17 ม.ค. 65
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วสม บกพร่องทางด้านสติปัญญา (อำเภอเมือง) (อ่าน 222) 12 ม.ค. 65
กิจกรรมการลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 350) 11 ม.ค. 65
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กชายคงกะพันธ์ ทองสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านบางพระ (อ่าน 311) 10 ม.ค. 65
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 353) 10 ม.ค. 65
แสดงความยินดี แก่ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 351) 10 ม.ค. 65
เข้ารับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564" (อ่าน 310) 10 ม.ค. 65
กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 66) 30 ธ.ค. 64
กิจกรรมนำเสนอโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 25 ธ.ค. 64
โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 211) 19 ธ.ค. 64
การบันทึกข้อตกลงร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง (อ่าน 86) 17 ธ.ค. 64
กิจกรรมมอบสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (อ่าน 41) 17 ธ.ค. 64
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อำเภอรัษฎา) (อ่าน 85) 17 ธ.ค. 64
กิจกรรมการติดตาม ประเมินผล และจัดวางระบบควบคุมภายใน (อ่าน 33) 15 ธ.ค. 64
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน อำเภอย่านตาขาว (อ่าน 44) 13 ธ.ค. 64
กิจกรรม "ร่วมใจชาวศูนย์ฯ เขต 4 สู้ภัยโควิค" (อ่าน 38) 08 ธ.ค. 64
มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการของหน่วยบริการท่าพญา-ย่านตาขาว ที่ประสบอุทกภัย (อ่าน 39) 08 ธ.ค. 64
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บริเวณสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 28) 08 ธ.ค. 64
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564 (อ่าน 28) 01 ธ.ค. 64
การประชุมพิจารณาการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง (อ่าน 61) 19 พ.ย. 64
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการฯ ของศูนย์ฯ (อ่าน 36) 18 พ.ย. 64
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ และคณะ ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย (อ่าน 41) 18 พ.ย. 64
การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ (อ่าน 62) 18 พ.ย. 64
กิจกรรมทบทวนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฎับิติการประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 48) 12 พ.ย. 64
กิจกรรมทบทวนและสรุปผลหลังการปฎับิติงาน (After Action Review : AAR) (อ่าน 78) 10 พ.ย. 64
กิจกรรมพัฒนาการเขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP : Individual Implementation Plan) (อ่าน 96) 10 พ.ย. 64
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 (อ่าน 62) 09 พ.ย. 64
การสร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (อ่าน 97) 08 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (อ่าน 63) 01 พ.ย. 64
นวัตกรรมเก้าอี้มหัศจรรย์แบบผสมผสาน โดย ครูมนเดช หมิดทองคำ (อ่าน 49) 20 ต.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนดีเด่น "นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงบวก" (อ่าน 58) 20 ต.ค. 64
ร่วมยินดีต้อนรับนางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ในโอกาสที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (อ่าน 56) 20 ต.ค. 64