ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม (อ่าน 55) 23 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (อ่าน 45) 16 ก.ย. 63
การอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ (อ่าน 42) 31 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย Google Site รุ่นที่ 1และรุ่นที่2 (อ่าน 40) 31 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 60) 28 ส.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง (อ่าน 40) 18 ส.ค. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 50) 11 ส.ค. 63
กิจกรรมอบรม Coaches Ttaining(ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอนุชน) (อ่าน 53) 07 ส.ค. 63
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 28) 23 ก.ค. 63
#กิจกรรมค่ายผู้ปกครองนักเรียน (one day camp) (อ่าน 44) 25 มิ.ย. 63
เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม (อ่าน 31) 23 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร (อ่าน 39) 19 มิ.ย. 63
จัดประชุม "การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา" (อ่าน 21) 19 มิ.ย. 63
กิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 23) 12 มิ.ย. 63
คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการตำบลชะเมา เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จ.นครศรีฯ (อ่าน 160) 07 เม.ย. 63
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง (อ่าน 188) 07 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 17) 12 ม.ค. 63
่งานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 (อ่าน 153) 20 ธ.ค. 62
พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 (อ่าน 320) 15 พ.ย. 62
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาทันตกรรม วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง ศึกษาดูงาน (อ่าน 238) 11 พ.ย. 62
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรายงานผลการพัฒนานักเรียนในรูปแบบออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 161) 31 ต.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 143) 31 ต.ค. 62
ศึกษาดูงาน ศกศ.ประจำจังหวัดพัทลุง (อ่าน 148) 28 ต.ค. 62
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ (อ่าน 280) 06 ก.ย. 62
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน (อ่าน 206) 30 ส.ค. 62
โครงการ "การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ (อ่าน 302) 29 ส.ค. 62
อบรมโครงการ "สำรวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับชุมชน" (อ่าน 237) 26 ส.ค. 62
โครงการการบริหารลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา (อ่าน 224) 23 ส.ค. 62
กิจกรรมค่ายผู้ปกครอง (One day camp) (อ่าน 174) 06 ส.ค. 62
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒ (อ่าน 239) 28 ก.ค. 62
จัดกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (ในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ) (อ่าน 282) 28 ก.ค. 62
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 173) 16 ก.ค. 62
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) (อ่าน 434) 25 มิ.ย. 62
โครงการการพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ (อ่าน 342) 20 มิ.ย. 62
การอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาอนุชน (อ่าน 472) 15 มิ.ย. 62
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 277) 14 มิ.ย. 62
โครงการ "อาชีพดี ชีวีมีสุข" (อ่าน 349) 14 มิ.ย. 62
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 549) 04 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 264) 17 พ.ค. 62
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT (อ่าน 304) 10 พ.ค. 62