ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมกีฬาสี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 11) 17 มี.ค. 66
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน (อ่าน 10) 27 ก.พ. 66
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด (อ่าน 12) 24 ก.พ. 66
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 11) 24 ก.พ. 66
กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ บริเวณหน้าหอนอนปากเมง (อ่าน 12) 24 ก.พ. 66
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 51) 20 ก.พ. 66
การประชุมพิจารณาคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (อ่าน 41) 20 ก.พ. 66
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ณ หน่วยบริการสิเกา (อ่าน 7) 20 ก.พ. 66
วันคนพิการสากล ประจำปี 2565 (อ่าน 59) 31 ม.ค. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล (อ่าน 56) 20 ม.ค. 66
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน (อ่าน 55) 19 ม.ค. 66
วันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา (อ่าน 55) 16 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (อ่าน 51) 13 ม.ค. 66
(Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 (อ่าน 50) 20 ธ.ค. 65
กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบินหลา (อ่าน 96) 17 ธ.ค. 65
กิจกรรม สวดพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 108) 17 ธ.ค. 65
วันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 100) 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (อ่าน 147) 25 พ.ย. 65
กิจกรรม Morning talk "กาแฟยามเช้า เรื่องเล่าชาวเสมา" (อ่าน 133) 22 พ.ย. 65
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร (อ่าน 136) 18 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 117) 08 พ.ย. 65
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในโครงการพัฒนานวัตกรรม และทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสู่การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 119) 04 พ.ย. 65
นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก (อ่าน 112) 02 พ.ย. 65
ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม คุณศักรินทร์ ศิรินภาทรัพย์ และคุณโชติพงศ์ โกมุทรัตนานนท์ ร่วมบริจาคข้าวสาร (อ่าน 134) 29 ต.ค. 65
การอบรมกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 141) 29 ต.ค. 65
การพัฒนาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 126) 29 ต.ค. 65
กิจกรรมแถลงข่าว"ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" (อ่าน 129) 27 ต.ค. 65
โครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง” มอบรถเข็นให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 111) 21 ต.ค. 65
การอบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 110) 21 ต.ค. 65
การบรรยาย หัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง" (อ่าน 83) 21 ต.ค. 65
สร้างความเข้าใจข้าราชการ ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) (อ่าน 85) 20 ต.ค. 65
ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 84) 18 ต.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 82) 17 ต.ค. 65
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (อ่าน 142) 11 ต.ค. 65
กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ (อ่าน 150) 08 ต.ค. 65
กิจกรรมรายงานการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 145) 06 ต.ค. 65
การทบทวนหลังปฎิบัติงาน (After Action Review : AAR) ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 141) 03 ต.ค. 65
นักศึกษาแขนงวิชาพละศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กพิเศษ (อ่าน 169) 30 ก.ย. 65
องค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรนณรงค์ส่งเสริมแต่งการผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 (อ่าน 139) 29 ก.ย. 65
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและและเยาวชนในจังหวัดตรัง (อ่าน 179) 28 ก.ย. 65
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล “กล่องดนตรีของดาวน์” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง (อ่าน 143) 26 ก.ย. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน และผ่านระบบออนไลน์ google meet (อ่าน 144) 23 ก.ย. 65
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา เข้าเยี่ยมหน่วยบริการอำเภอสิเกา (อ่าน 136) 22 ก.ย. 65
วันสันติภาพสากล ปี 2022 (อ่าน 135) 21 ก.ย. 65
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 (อ่าน 133) 21 ก.ย. 65
ตรวจราชการ ติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในเขตตรวจราชการที่ 6 (อ่าน 154) 19 ก.ย. 65
พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 (อ่าน 133) 16 ก.ย. 65
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรม สุขภาพดี ชีวีมีสุข (Happy Healthy) (อ่าน 130) 13 ก.ย. 65
การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 107) 12 ก.ย. 65
โครงการ “วีลแชร์เพื่อน้อง” (อ่าน 112) 09 ก.ย. 65